Brott


Vi är åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde.

Misstanke/Brott
Var och en kan bli föremål för utredning av polisen, ekobrottsmyndigheten eller skatteverket. Det är då inte sällan vanligt att man blir kallad till förhör och även kanske delgiven misstanke om brott. Redan innan man går på ett förhör är det ofta mycket viktigt att få stöd och rådgivning om de rättigheter man har och hur man bör agera. Om man delges misstanke om brott och brottet i fråga är av lite allvarligare art, så har man rätt till en offentlig försvarare. En sådan försvarare måste vara advokat. En försvarare förordnas av domstolen och vanligen den advokat som man då begär. Man har alltid rätt att anlita en privat försvarare


Utsatt för brott/Målsägandebiträde
Har man blivit utsatt för brott så är det i första hand polis och åklagare som tar till vara målsägandens intressen. Ofta har dock inte åklagaren tid eller resurser att samtidigt med åtalet även driva skadeståndsrättsliga frågor; vidare är det ofta viktigt att i övrigt bevaka åtalet och dess genomförande. Det är då ofta bra att begära att man får ett målsägandebiträde. I vissa fall kan domstolen förordna ett målsägandebiträde, ofta en advokat, som hjälper dig. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer och kan till exempel föra din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det. Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde. Detta kan domstolen göra först när förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten. Kontakta oss om du vill veta mer. se även skadestånd nedan.

Nedan några beskrivningar om vanligt förekommande brott

Bedrägeri
Är beteckningen på ett förfarande då någon avsiktligt vilseleder annan att företa eller underlåta något till skada för den som bedras och ofta till vinning för bedragaren.

Bidragsbrott
Den som lämnar oriktiga uppgifter och därmed orsakar risk för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, kan begå ett brott mot bidragsbrottslagen. Detta gäller bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål som beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassorna.

Bokföringsbrott
Den som genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott

Ekonomisk brottslighet
Avser en övergripande benämning för olika brott såsom skattebrott, bokföringsbrott, bedrägeri, förskingring m.m.

Förskingring
Avser det brott som begås när en person som fått annans egendom i sin besittning med skyldighet att utge eller redovisa egendomen tillägnar sig den eller på annat sätt åsidosätter vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Han döms om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade för förskingring enligt 10 kap. brottsbalken (1962:700 ) till fängelse i högst två år.

Försäkring
Har man blivit utsatt för brott så bör man kontakta sitt försäkringsbolag för att undersöka vilken/vilka skadeersättningar som kan vara aktuella.

Rättegång
När åklagaren ser framför sig en fällande dom så har han en plikt att åtala. Den misstänkte, målsäganden och eventuella vittnen blir kallad till huvudförhandling. Den som blir åtalad har alltid rätt att ha ett ombud, eller privat försvarare. Denna kan också begära att få en offentlig försvarare. Dom i brottmål kan vid enklare fall meddelas samma dag och i mer komplicerade fall någon eller några veckor senare.

Skattebrott
Misstanke eller åtal om skattebrott föregås nästan alltid av utredning och anmälan av Skatteverket. Anmälan kan också göras av en konkursförvaltare. I huvudsak består ett brott av att man lämnat en oriktig uppgift till Skatteverket och att det därför uppståt fara för att man därmed också undandrar skatt eller avgift. Det är åklagaren som skall bevisa att man lämnat oriktig uppgift och att man även haft en avsikt (Uppståt) att undandra skatt från det allmänna.

Skadestånd
Har Du utsatts för eller orsakat en skada?

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. I skadeståndsrätten krävs normal att det föreligger en skadegörande handling (i vissa fall underlåtelse) som genom vårdslöshet orsakat någon annan en skada (orsakssamband). sambandet skall vara adekvat, alltså ligga i farans riktning. Det finns också ett ansvar för den skadelidna att försöka begränsa skadan.

Det finns i huvudsak olika skadetyper såsom person, sak, ren förmögenhetsskada och kränkning.

Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

2. inkomstförlust,

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med inkomst likställs värdet av hushållsarbete i hemmet.

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,

2. annan kostnad till följd av skadan,

3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. Det är alltså fråga om en skada som inte föregåtts av en person-eller sakskada. I princip krävs ett brott, enligt straffrättsliga bestämmelser för att ersättning i denna del kan göras gällande - men det finns vissa viktiga undantag.

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.

Stat och kommuns skadeståndsskyldighet.

Staten eller en kommun skall ersätta

1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och

2. skada på grund av att någon annan kränks på genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

Till sidans topp