Skadestånd


Har Du utsatts för eller orsakat en skada?

Vi är åtar oss alla uppdrag avseende skadestånd.

Skadestånd
Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. I skadeståndsrätten krävs normal att det föreligger en skadegörande handling (i vissa fall underlåtelse) som genom vårdslöshet orsakat någon annan en skada (orsakssamband). Sambandet skall vara adekvat, alltså ligga i farans riktning. Det finns också ett ansvar för den skadelidna att försöka begränsa skadan.

Det finns i huvudsak olika skadetyper såsom person, sak, ren förmögenhetsskada och kränkning.

Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

2. inkomstförlust,

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med inkomst likställs värdet av hushållsarbete i hemmet.

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,

2. annan kostnad till följd av skadan,

3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. Det är alltså fråga om en skada som inte föregåtts av en person -eller sakskada. I princip krävs ett brott, enligt straffrättsliga bestämmelser för att ersättning i denna del kan göras gällande - men det finns vissa viktiga undantag.

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.

Patientskada
Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,

2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,

3. felaktig diagnostisering,

4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,

5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller

6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Stat och kommuns skadeståndsskyldighet
Staten eller en kommun skall ersätta:

1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och

2. skada på grund av att någon annan kränks på genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

Kontakta oss så tittar vi på Ditt fall

Till sidans topp