RÄTTSOMRÅDEN


Vi är behjälpliga med biträde inom de flesta rättsområden. Nedan ett litet urval av vanligt förekommande frågor och områden.

Aktiebolag
Reglerna för att starta och driva ett aktiebolag regleras främst i aktiebolagslagen. Av lagstiftningen framgår bland annat hur bolagstämma och styrelsearbete skall ske. vi hjälper till att upprätta avtal, s dokument och i övrigt vara behjälplig med olika frågor som kan uppkomma vid start av aktiebolag eller i den löpande verksamheten.

Aktieägaravtal
Många gånger är det befogat att komplettera bolagsordningen i ett aktiebolag med ett avtal mellan alla eller några av aktieägarna. Det är inte alltid som man kan förebygga konflikter eller få bolaget att fungera bra enbart med stöd av aktiebolagslagen eller med hjälp av bolagsordningen. Sin största betydelse har aktieägaravtalen som instrument för maktfördelning och som skydd mot utomstående aktieförvärvare i aktiebolag vars aktier inte finns tillgängliga på marknaden.

Arbetsrätt
Avtalen om arbetsprestationer har en ingripande betydelse för de allra flesta. Lagstiftning, så som Lag om anställningsskydd och semesterlagen, och det individuella anställningsavtalet är mycket viktiga i sammanhanget. Många av lagreglerna är tvingande och till exempel måste en arbetsgivare följa vissa formkrav vid en uppsägning. Gör han inte det kan uppsägningen vara ogiltig eller så riskerar han att bli skadeståndsskyldig. Är man arbetstagare och inte får hjälp av sin fackförening så rekommenderas att man skaffar sig ett juridisk biträde för rådgivning och handläggning av arbetsrättsliga frågor. Har en uppsägning skett på saklig grund ? Har formkrav vid uppsägningen följts? Har man rätt till skadestånd? Vad gäller om semesterlön och innestående semester ? Kontakta oss så hjälper vi dig med alla typer av arbetsrättsliga frågor.

Avtal
Området är helt centralt i samhällslivet. Det finns ett stort antal av olika typer av avtal som kan avse allt ifrån försäljning av fastighet, aktiebolag eller varor, till anställning, upphovsrätt eller lån av pengar. Vi är behjälpliga med att upprätta eller granska alla typer av avtal. Ett tydligt formulerat och genomtänkt avtal är grunden för att undvika tvister avseende dess innehåll eller för att undvika att man missar att ta med något väsentligt. I den bästa avtalsrelationen sitter avtalet i en pärm och man behöver inte ta fram det – men den dagen något går snett så är man ofta tacksam att man upprättade ett skriftligt avtal. När något går fel i avtalsrelationen är det ytterst viktigt att agera rätt, allt man gör kan få olika följder, tex är det viktigt att göra en reklamation av fel i en vara snarast till säljaren och den skall då vara preciserad. Gör man inte det riskerar man att förlora rättigheten att göra påföljder gällande, till ex skadestånd. Muntliga avtal är också bindande men det är ofta vanskligt att kunna bevisa att sådant avtal finns och då naturligen även dess innehåll. Man kanske lätt kan tro att det som står i avtalet är så att säga allt som gäller-men så är det inte. Det finns lagstiftning, rättsprinciper, tolkningsmetoder som kan påverka innehållet på olika sätt tex fylla ut ofullständigheter eller till och med jämka avtalsinnehåll om det skulle anses vara oskäligt.

Om avtalsföremålet är av icke obetydligt värde rekommenderar vi att man kontaktar en advokat för att få hjälp och råd med sitt avtal, det är väl investerade pengar. Vi hjälper till med allt ifrån visst stöd och rådgivning inför ingående av avtal, till förhandling och avtalsskrivning.

Arvsrätt
Området handlar naturligtvis hur egendom skall fördelas efter någon har avlidit. Grunden är den så kallade legala arvsordningen, vilket kort innebär att barn, eller bröstarvingar, till den avlidne ärver sin förälder. Var den avlidne gift eller i registrerat partnerskap med den andre föräldern så sitter denne i orubbat bo -barnen får helt enkelt vänta till den kvarlevande föräldern också avlidit. Annat är det om den kvarlevande make/a partner inte är förälder, då har bröstarvinge rätt att få ut sitt arv omgående. Saknar den avlidne barn och är ogift tillfaller egendomen föräldrarna. Om den avlidne var gift tillfaller egendomen denne. Annan fördelning än vad som gäller enligt lag regleras genom ett testamente. En bröstarvinge (barn) har alltid rätt att få ut sin så kallade laglott oavsett vad som föreskrivs i testamente. För att planera arvsfördelningen krävs ofta krävs en helhetssyn av ens situation, man bör ta hänsyn till försäkringar, äktenskapsförord och så vidare för att fördelningen skall bli som man tänkt sig.

Brott
Var och en kan bli föremål för utredning av polisen, ekobrottsmyndigheten eller skatteverket. Det är då inte sällan vanligt att man blir kallad till förhör och även kanske delgiven misstanke om brott. Redan innan man går på ett förhör är det ofta mycket viktigt att få stöd och rådgivning om de rättigheter man har och hur man bör agera. Om man delges misstanke om brott och brottet i fråga är av lite allvarligare art, så har man rätt till en offentlig försvarare. En sådan försvarare måste vara advokat. En försvarare förordnas av domstolen och vanligen den advokat som man då begär. Man har alltid rätt att anlita en privat försvarare

Vi åtar oss alltid uppdrag som offentlig och privat försvarare.

Bedrägeri
Är beteckningen på ett förfarande då någon avsiktligt vilseleder annan att företa eller underlåta något till skada för den som bedras och ofta till vinning för bedragaren.

Bidragsbrott
Den som lämnar oriktiga uppgifter och därmed orsakar risk för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, kan begå ett brott mot bidragsbrottslagen. Detta gäller bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål som beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassorna.

Bokföringsbrott
Den som genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott

Bostadsrätt
En del problem kan uppstå efter det man skaffat sig en bostad i form av bostadsrätt. Dels gäller det själva köpet där inte sällan angiven yta och årsavgift inte överensstämmer med verkligheten. Men det är också ofta fråga om en innehavares förhållande till föreningen. Vad får man göra i sin bostad utan tillstånd ? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan föreningen och innehavaren ? Vad gäller vid uthyrning i andra hand ? Får man ha inneboende ?

Ekonomisk brottslighet
Avser en övergripande benämning för olika brott såsom skattebrott, bokföringsbrott, bedrägeri, förskingring m.m.

Fastighetsrätt
Är ett ganska omfattande rättsområde och avser bl.a. frågor om fastighetens gränser, regler och ansvar (bl.a fel i fastighet) vid överlåtelse av fastighet, regler om hyra (bostad och lokal), regler om arrende. Vidare innefattas även frågor om servitut, ledningsrätt, bygglov, styckning av fastighet, gemensamhetsanläggning m.m.

Vi arbetar med frågor inom hela fastighetsområdet.

Fel i Fastighet
En köpare har en väldigt långt gående undersökningsplikt vad gäller en fastighets skick. "Plikten" innebär att man kan komma att själv få stå för fel och brister som visar sig efter köpet. De flesta köpare låter göra en sådan undersökning med hjälp av någon tekniskt kunnig och blir därmed medveten om fastighetens skick. Icke desto mindre uppstår ofta en rad frågor ändå. Tomten eller fastigheten avviker från den yta som angivits. Kommunen planerar att anlägga en större väg i anslutning till fastigheten, en granne påstår att han har rätt att färdas tvärs över tomten. Vid större mängder dagvatten så får man ett in-läckage i källaren. Har man fog för att påtala ett fel till säljaren eller får man stå sitt kast ? Har den som gjort besiktningen något ansvar ? Har mäklaren något ansvar ?

Fordran
En fordran kan uppkomma på en rad olika sätt. T.ex.genom lån, köp, anställning eller skadestånd. Ofta och om fordran är otvistig så begär man utmätning genom kronofogden. Då fordran är tvistig, och man inte kan lösa det på egen hand, så har man att vända sig till tingsrätt. Innan man ansöker om stämning eller kräver att ett ärende hos kronofogden överlämnas till tingsrätt, bör man se över de rättsliga grunder och bevis som man vill åberopa.

Förskingring
Avser det brott som begås när en person som fått annans egendom i sin besittning med skyldighet att utge eller redovisa egendomen tillägnar sig den eller på annat sätt åsidosätter vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Han döms om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade för förskingring enligt 10 kap. brottsbalken (1962:700 ) till fängelse i högst två år.

Försäkring
Inom försäkringsområdet finns ett stort antal olika försäkringar och som avser en rad olika situationer. Vid ett skadefall är det inte alltid som försäkringsgivaren betalar ut den ersättning som man anser sig ha rätt till. Det kan gälla t.ex. förstörd eller förlorad egendom, personskada med bestående men och förlorad framtida inkomst. Men även i samband med hälso- sjukvård, se nedan under patientskada. Vi biträder dig och driver ärenden mot Försäkringsbolag.

Förvaltningsrätt
Rör handläggning och tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det kan gälla ett skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål, t.ex. omhändertagande av unga eller missbrukare.

Hyresrätt
Avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet. I Jordabalkens 12 kapitel regleras vad som gäller i hyresförhållanden. Lagstiftningen är delvis tvingande till fördel för hyresgästen. Det föreligger väsentliga skillnader i regler mellan bostad och lokal. Ett sådant exempel är det så kallade besittningsskyddet.

En bostadshyresgäst som har besittningsskydd har i regel rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta. Besittningsskyddet gäller dock inte alltid. Om till exempel hyresavtalet avser en vanlig andrahandsupplåtelse av en bostadshyreslägenhet och avtalet upphör innan det har varat längre än två år i följd har hyresgästen inget besittningsskydd.

En lokalhyresgäst har i regel indirekt besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken, om inte hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd. Detta innebär att hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som han eller hon förorsakas på grund av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund av att huset ska rivas eller byggas om kan hyresvärden, istället för att ersätta hyresgästen ekonomiskt, anvisa en annan godtagbar lokal (ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med avflyttningen.

Vid en uppsägning är det viktigt att hänskjuta en tvist till hyresnämnden för att inte förlora sin rätt att kräva skadestånd.

Kontakta oss om du blivit uppsagd för villkorändring eller avflyttning så hjälper vi till vid förhandling och att driva ett eventuellt krav på ersättning.

Ledningsrätt
Kraftbolag, teleoperatörer mfl förändrar och bygger ständigt ut sin infrastruktur och det är ganska vanligt att man vill komma åt en viss yta av en fastighet för att uppföra tex en telemast. Markåtkomsten kan ske med tvång genom en förrättning och fastighetsägaren erhåller då ett skadestånd. Man kanske inte alls vill ha en telemast på sin fastighet eller anser att skadeersättningen är för låg. Vad kan man göra?

Patientskada
Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt, 2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav, 3. felaktig diagnostisering, 4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller 6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Kontakta oss så tittar vi på Ditt fall

Rättegång
En rättegång tar normalt sin början med att någon ger in en stämningsansökan till domstol. Det kan vara ett tvistemål där någon t.ex vill ha ersättning av någon annan och av en rad olika anledningar. Men det kan också vara en åklagare som åtalar någon för ett brott

Vid tvistemål är normalt förfarandet att motparten, eller svaranden föreläggs att inkomma med ett svaromål, där denne anger om han bestrider eller medger det som av käranden yrkas i stämningsansökan.Om svaranden bestrider skall denne också ange varför, alltså vilka rättsliga grunder som åberopas, t.ex. att denne redan betalat

Därefter sker oftast en viss skriftväxling mellan parterna och de kallas sedan till en muntlig förberedelse. Vid denna förberedelse går parterna igenom målet med en domare, kort sagt för att domaren (och parterna) skall ha klart för sig vilka frågor som skall prövas. Målet sätt ut till en huvudförhandling. Kärnan vid denna förhandling är att man lägger fram sin bevisning. Domaren meddelar också när dom kommer att meddelas, vilket normalt sker någon eller några veckor senare.

När det handlar om ett åtal så har detta föregåtts av en förundersökning. När åklagaren ser framför sig en fällande dom så har han en plikt att åtala. Den misstänkte, och eventuella vittnen, blir kallad till huvudförhandling. Den som blir åtalad har alltid rätt att ha ett ombud, eller privat försvarare. Denna kan också begära att få en offentlig försvarare. Dom i brottmål kan vid enklare fall meddelas samma dag och i mer komplicerade fall någon eller några veckor senare. SE även under Brottmål ovan.

Rättshjälp
Kan beviljas till fysiska personer vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr. Det ekonomiska underlaget beräknas med hänsyn till underåriga barn och tillgångar och skulder. I vissa fall beviljas inte rättshjälp eller bara om det finns särskilda skäl. Beslut fattas av rättshjälpsmyndigheten eller domstol, då fastställs även hur mycket den sökande själv skall betala för ombudskostnader.

Rättsskydd
Den som har en hemförsäkring eller företagsförsäkring kan vid tvist få ersättning för rättegångskostnader upp till ett bestämt belopp. Det finns begränsningar i försäkringen att rättsskyddet inte omfattar vissa angelägenheter. Vidare finns också en karens, att tvisten inte skall ha uppstått tidigare än till exempel 6 månader från tecknandet av försäkring. Har man haft försäkring utan avbrott, med olika försäkringsgivare, så skall denna karens normalt inte beaktas. Advokatbyrån åtar sig att ansöka om rättsskydd för klientens räkning.

Sambo
Definitionen av sambo är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Av definitionen följer att t.ex. en bil eller ett fritidshus inte omfattas av sambolagen och skall alltså inte ingå i en bodelning. Blivande sambor, eller sambor kan avtala om att bodelning inte skall ske (var och en behåller sitt) eller att viss egendom inte skall ingå i bodelning. Vi rekommenderar att man funderar igenom sin situation inför att man flyttar i hop, eller köper någon egendom av lite större värde.

Samägande
Att tillsammans med någon eller några andra äga olika typer av egendom är ganska vanligt. Det som inte är vanligt är att man på förhand reglerar hur detta samägande skall gå till. Ett vanligt problem som ofta uppstår är samägande av fritidshus. Frågor om drift och underhåll uppkommer nästan alltid. När skall man lägga nytt tak ? Eller anlägga ny dränering ? hur mycket får det kosta? När skall man göra detta ? Ofta upplever den ena ägaren att denne lägger ner mer tid, arbete och pengar på underhåll och förbättringar. Hur skall detta hanteras ? Vi rekommenderar att man upprättar ett samägaravtal, där olika frågor regleras innan man går in i ett samägande.

Skadestånd
Har Du utsatts för eller orsakat en skada?

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. I skadeståndsrätten krävs normal att det föreligger en skadegörande handling (i vissa fall underlåtelse) som genom vårdslöshet orsakat någon annan en skada (orsakssamband). sambandet skall vara adekvat, alltså ligga i farans riktning. Det finns också ett ansvar för den skadelidna att försöka begränsa skadan.

Det finns i huvudsak olika skadetyper såsom person, sak, ren förmögenhetsskada och kränkning.

Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

2. inkomstförlust,

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med inkomst likställs värdet av hushållsarbete i hemmet.

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,

2. annan kostnad till följd av skadan,

3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. Det är alltså fråga om en skada som inte föregåtts av en person-eller sakskada. I princip krävs ett brott, enligt straffrättsliga bestämmelser för att ersättning i denna del kan göras gällande - men det finns vissa viktiga undantag.

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.

Patientskada, se ovan.

Stat och kommuns skadeståndsskyldighet.

Staten eller en kommun skall ersätta

1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och

2. skada på grund av att någon annan kränks på genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

Skattebrott
Misstanke eller åtal om skattebrott föregås nästan alltid av utredning och anmälan av Skatteverket. Anmälan kan också göras av en konkursförvaltare. I huvudsak består ett brott av att man lämnat en oriktig uppgift till Skatteverket och att det därför uppståt fara för att man därmed också undandrar skatt eller avgift. Det är åklagaren som skall bevisa att man lämnat oriktig uppgift och att man även haft en avsikt (Uppståt) att undandra skatt från det allmänna.

Skilja sig
Att upplösa ett äktenskap eller ett partnerskap är en formalitet. Sådant upplösande kan ske omgående eller föregås av en betänketid. Vad som kan vara svårare att komma överens om är hur man skall göra med gemensamma barn, tillgångar och ekonomi.

Testamente
Om man vill ändra på den legala arvsordningen på något sätt så gör man det genom ett testamente. Ett testamente skall vara upprättad i skriftlig bevittnad form. I vissa situationer finns vissa begränsningar om hur kvarlåtenskapen slutligen kommer att fördelas. Bröstarvingar kan t.ex. klandra ett testamente om det inkräktar på laglotten. Det som ges i ett testamente kan vara bestämt på lite olika sätt. Man skiljer på legat och universellt förordnande. Det förra avser en sak eller en bestämd summa pengar. Det senare avser en kvotdel av kvarlåtenskapen.

Umgänge med barn
Oavsett vad som gäller om vårdnad har barnet rätt till umgänge med en förälder som den inte bor tillsammans med.

Vårdnad av barn
Vårdnad innebär ett ansvar för barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavare är normalt båda föräldrarna eller en av dem. Vårdnadshavare som inte kan komma överens vid utövande av sin gemensamma beslutsrätt angående barnets personliga angelägenheter, och man inte lyckas lösa detta själva, eller med hjälp av kommunens rådgivning, kan en upplösning av den gemensamma vårdnaden bli ofrånkomlig. Frågor om umgänge och barns boende aktualiseras oftast vid nu aktuell situation.

Äktenskapsförord
Vid ingående, eller under äktenskap, kan makar reglera vilken egendom som vid en bodelning skall ingå eller ej. Genom ett äktenskapsförord kan man göra egendom till enskild sådan, denna ingår då ej heller i en bodelning.

Överlåtelse av bolag
Det finns inga formkrav avseende överlåtelse av aktier eller andelar i bolag. Ett skriftligt avtal är dock alltid att rekommendera. Förutom reglering av köpeskilling och tillträdesdag är det viktigt att parterna även har en ansvarsfördelning klart för sig. Vem står risken och ansvarar för senare uppkomna och upptäckta fel och brister i bolagets tillgångar? Eller senare riktade krav mot bolaget? Har säljaren friskrivit sig eller ställt garantier ? Har köparen undersökt bolaget tillräckligt ? Har man gjort ett bra och genomarbetat avtal betyder det också att man övervägt och är medveten om ansvarsfördelning och de risker man tagit. Man vet också hur man skall agera för det fall något problem dyker upp.

Till sidans topp