Tvist


Vi är åtar oss uppdrag som ombud och biträder Dig vid tvist.

Tvist
En tvist uppstår i regel när någon person, bolag eller fysik person, framställer ett krav till annan person och den senare personen bestrider kravet (eller underlåter att svara). Ett krav består oftast av att någon vill ha betalt- av olika anledningar. Men det kan också bestå av andra saker t.ex. att någon hävdar bättre rätt till egendom, eller häva ett köp. Om kravet är tvistigt är det ingen ide´att söka betalning genom kronofogdens (Krfm) försorg (Krfm kommer vid tvistiga ärenden att, på sökandens begäran att, skicka ärendet till tingsrätt.

När ett krav är tvistigt bör man inledningsvis försöka att hitta en gemensam överenskommelse utanför domstol. Lyckas inte det så återstår inget annat än att ansöka om stämning. Den som ansöker om stämning är "Kärande" i målet. Innan ansökan ges in till domstol bör man gå igenom de rättsliga grunder man anser sig ha och vilken bevisning man vill åberopa. Om man t.ex åberopar att ett avtal har träffats så har man normalt att bevisa detta.
Man skall då se över avtal, skriftväxling, eller kontakta personer som närvarat när avtalet träffades.

Den som blivit stämd, svaranden, skall naturligtvis göra samma sak, dock så är tidsutrymmet lite mer begränsat, eftersom man inte riktigt styr över händelseförloppet på samma sätt som en kärande.

Rättegång
En rättegång tar normalt sin början med att någon ger in en stämningsansökan till domstol. Det kan vara ett tvistemål där någon t.ex vill ha ersättning av någon annan och av en rad olika anledningar. Vid tvistemål är normalt förfarandet att motparten, eller svaranden föreläggs att inkomma med ett svaromål, där denne anger om han bestrider eller medger det som av käranden yrkas i stämningsansökan.Om svaranden bestrider skall denne också ange varför, alltså vilka rättsliga grunder som åberopas, t.ex. att denne redan betalat

Därefter sker oftast en viss skriftväxling mellan parterna och de kallas sedan till en muntlig förberedelse. Vid denna förberedelse går parterna igenom målet med en domare, kort sagt för att domaren (och parterna) skall ha klart för sig vilka frågor som skall prövas. Ett viktigt moment vid förberedelsen är att domaren försöker att förlika parterna vid sittande bord. En mycket stor del av tvister förliks i detta skede. Om ingen förlikning sker sätt målet ut till en huvudförhandling. Kärnan vid denna förhandling är att man lägger fram sin bevisning och anför rättsliga argument för sin sak. Domaren meddelar när dom kommer att meddelas, vilket normalt sker någon eller några veckor senare.

Till sidans topp